הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 351

המועצה המקומית באזור והיחידה לאיכות הסביבה מפעילים בסיוע המשרד להגנת הסביבה, תכנית סביבתית בנושא פסולת, מיחזור וצרכנות נבונה בשלושה בתי ספר יסודיים באזור: יוספטל, השבעה ומימון. במה תעסוק התכנית? 1. התכנית תעסוק באופן מעמיק בנושא בעיית הפסולת והחלופות ההתנהגויות הקיימות לפתרון ברמת הפרט והקהילה ובהתאמה ליעדים האסטרטגיים העירוניים. 2. התכנית תתייחס לפעילויות השבה ומיחזור של פסולת בהתבסס על היעדים של המשרד להגנת הסביבה, תגביר את ההיכרות של תושבי אזור עם נושא ההפרדה לשני זרמים- רטוב ויבש ותעצים התנהגויות בהתאם למערך התשתיות הקיים. מטרות: § העצמת התכנים הסביבתיים בכל בית ספר בהתאם לרמת הפעילות הסביבתית שבו. § בניית תרבות אקולוגית בכל אחד מבתי הספר באמצעות הקמת פינות הפרדה למיחזור שיכללו: נייר, מכלי משקה לחוק הפיקדון, סוללות ופסולת אלקטרונית. § הובלת שינוי התנהגות בקרב קהילת משפחות התלמידים על פי השכונות המזינות את בתי הספר. § לימוד נושא הכנת קומפוסט מפסולת אורגנית בבתי ספר אשר מתאימים פיסית לנושא ומוכנים לקחת על עצמם את האחריות לתהליך. דרכי פעולה: § בכל בי"ס מונתה רכזת המנהלת את הפרויקט מטעמו. § בכל בית ספר מתקיים ליווי והנחיית רכזות על בסיס 24 שעות שנתיות לכל בית ספר. § בכל בית ספר התקיימו הרצאות עומק בנושא הפסולת בחדרי מורים (עבור כל צוות ביה"ס). § הוקמו פינות הפרדת פסולת מסודרת בכל בית ספר. בליווי קובץ הנחייה מפורט על אודות הפעלת המרכזים. § בכל בית ספר מתקיים יום שיא אחד לפחות ברמת הקהילה כחשיפה לנושאים שנלמדו. § בכל בית ספר נמדדות כמויות הפסולת המועברות למיחזור. קריטריונים להטמעת שינוי התנהגותי בדגש הפחתת פסולת בבתי ספר במסגרת התכנית אנו מעודדים את תחום הפרדת הפסולת היבשה: נייר, פלסטיק וסוללות בבתי הספר ושואפים להוביל שינוי התנהגות אמיתי בקרב הצוות, התלמידים ובני המשפחות. להלן קריטריונים מדידים לקידום המודעות בתחום הפרדת האשפה: פינות הפרדת האשפה ישולטו, ימוקמו במקומות בולטים ומאירי עיניים אשר ימשכו את באי ביה"ס לשתף פעולה ולהשליך בהן את הפסולות הרלבנטיות. מכלי משקה לחוק הפיקדון: יוצב מתקן לאיסוף מכלי משקה בני פיקדון, יבוסס הקשר עם תאגיד אל"ה להסדרת הפינוי, תיבדק ותירשם כמות מכלי המשקה הנאספת וסכומי הכסף שהועברו לביה"ס בגינם. נייר: יתבצע מיפוי בתחילת התהליך שבו ירשמו כמויות הנייר הנרכשות מדי חודש על ידי צוות ביה"ס, מהם השימושים העיקריים הנעשים בנייר בכל בי"ס, יוצבו מכלים לאיסוף נייר, יבוסס הקשר עם החברה המפנה (אמניר) וירשמו כמויות הנייר המפונות מדי חודש. במקביל תתבצע חשיבה מעמיקה על צמצום שכפול עבודות ומבחנים ברמה מערכתית. יצומצמו צילומי הודעות להורים ויועברו הודעות במערכת האינטרנט של ביה"ס. סוללות משומשות: יוצבו קרטונים דקורטיביים לאיסוף סוללות, תיבדק ותירשם כמות הסוללות הנאספת. ימוסד הקשר עם רשף ביטחון האחראים על פינוי הסוללות. בכל אחד מהתחומים הנ"ל, ישאף ביה"ס להפחית את השימוש ו/או להגביר את כמות הפסולת המופרדת ב – 10% בשנת הפעילות הנוכחית, תשע"א. רכזי התכנית בבתי הספר ירכזו את הנתונים ואלו יעברו אל המועצה המקומית ואל המשרד להגנת הסביבה לשם השוואה ועידוד ההפרדה לקראת תשע"ב.