הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: -1
צפיות: -1
לפניכם טופס הגשת מועמדות למלגת סטודנט "פרויקט מלאך ראשון", שעליכם למלא ולהעביר למועצה המקומית לצורך הוועדה

מועצה מקומית אזור - המחלקה לחינוך רח' יצחק שדה 18. אזור 58010 – טל. 03-6534521, פקס: 1533-6534521 דוא"ל: ayeletgc@azor.muni.il - אתר מועצה: www.azor.muni.il פורטל החינוך : www.azor.org.il _________________________________________________________________________________________________________________ טופס הגשת מועמדות לקבלת מלגת לימודים 2015 א. פרטים אישיים שם משפחה: שם פרטי: תאריך לידה: מס' זהות: כתובת: יישוב רחוב מס' ת"ד דוא"ל: טלפון: נייד: מצב משפחתי:רווק / נשוי / שרות בצה"ל: כן / לא שרות לאומי: כן / לא מס' שנים: ב. מסגרת הלימודים מסגרת הלימודים: אוניברסיטה / מכללה / מדרשה / אחר : שם המוסד: לתואר: חוגי לימודים: היקף הלימודים בשעות שבועיות שנת לימוד: מתוך סה"כ השנים נדרשות להשלמת התואר: אישור המל"ג: _________ ג. פרטים נוספים: (פרטים ונושאים שברצונך להביא לידיעת הוועדה) ד. הצהרת הסטודנט/ית קיבלתי / לא קיבלתי בעבר מלגת לימודים מהמועצה המקומית אזור הנני מצהיר שקראתי את כל התנאים לקבלת המלגה וכי הפרטים שמסרתי הם מדויקים, נכונים ומלאים. הנני מתחייב להודיע לוועדה על כל שינוי שיחול במצבי האישי ו/או הכלכלי בהתאם להצהרתי זו. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא מדויקים יכולה לשמש עילה לשלילת זכותי לקבלת המלגה. אני מתחייב/ת בתמורה למלגה שאקבל, לבצע פעילות התנדבותית באזור, בהיקף של 50 שעות שנתיות. תאריך שם ומשפחה חתימה את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יש להגיש למחלקת חינוך במועצה לידי אילת גבע-כהן (מעטפה סגורה) עד 26/10/2014 ----------------------------------לשימוש פנימי של הוועדה------------------------------- ___ הסטודנט/ית זכאי/ת למלגה ___ התלמיד/ה אינו/ה זכאי/ת למלגה סיבת אי זכאות : ______________________________________________________________ o טופס הגשת מועמדות לקבלת מלגת לימודים 2015 o אישור לימודים לתואר ראשון והיקפם + קבלה על תשלום לימודים. o אישור שהלימודים מוכרים ע"י המל"ג. o צילום ת.ז כולל הספח. o אישור שירות צבאי או שירות לאומי. מקום ההתנדבות: חברת ועדה חבר ועדה חברת ועדה סימה פנדו משה אלזרט אילת גבע-כהן